ओम श्री परमात्मने नमः ...more...
    ...more...
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा ।  ...more...
ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः ।       &nb...more...
निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। ...more...
न तद्भासयते सूर्यो, न शशाङ्को न पावकः...more...
ममैवांशो जीवलोके, जीवभूतः(स्) सनातनः।...more...
शरीरं(य्ँ) यदवाप्नोति,  यच्चाप्य...more...
श्रोत्रं(ञ्) चक्षुः(स्) स्पर्शनं(ञ्) च,  ...more...